Friday, 28 October 2011

IMBUHAN


Imbuhan ber-, ber...an, dan ber...kan
1. Imbuhan ber- dapat berubah rnenjadi be-, bel-, dan tetap sebagai ber-, bergantung kepada
kata-kata yang digunakan seperti keterangan yang berikut:
(a) menjadi ber- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku
kata pertamanya diakhiri dengan er.
Contohnya:
rakit => berakit
renang => berenang
serta => beserta
b) menjadi bel- hanya apabila bertemu dengan kata ajar.
ajar = belajar
(c) tetap sebagai ber- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan
ada => berada
ekor berekor
nasib bernasib
piaah => berpiaah
sumpah=> bersumpah
2. Kata-kata yang berawalan berdapat diaertai akhiran -an dan -kan menjadi ber...an dan
ber...kan. Misalnya: berdekatan, bertempiaran, berasaskan, berpandukan, berdasarkan,dan
sebagainya.
2 Imbuhan ter-, ter...i, dan ter...kan
1. Imbuhan ter- dapat berubah menjadi te- dan tetap sebagai ter- seperti penyataan yang
berikut:
(a) menjadi te- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku kata
pertamanya diakhiri dengan er. Contohnya:
rasa => terasa
rendam terendam
serlah teserlah
sergam tesergam

(b) tetap sebagai ter- apabila
bertemu dengan kata-kata lain
selain yang dinyatakan:
bangun terbangun
fikir terfikir
kumpul terkumpul
lambat terlambat
ubat terubat

No comments:

Post a Comment